عضویت در وندور لیست شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

طبق مفاد سیصدوهفدهمین صورتجلسه کمیته تخصصی استانداردهای برق شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، شرکت پارسیان تراش صنعت جهت تولید تجهیزات سیستم زمین و حفاظت در برابر صاعقه به مدت 3.5 سال مورد تأیید قرار گرفته و نام این شرکت در فهرست سازندگان مجاز قرار گرفته استدفتر تهران

تهران، خیابان پاسداران، بوستان 7 شماره 167 ، واحد 404

خط ویژه: 26656470-021


کارخانه

تهران، پاکدشت، شهرک صنعتی عباس آباد، بلوارابن سینا، کوشاوران، کوی 16، شماره 2591

021-36426234-6